Rietavas

8-448-42600
+370 673 72001

Darbo laikas:

I - V 7.30 - 18.00

Kretinga

8-445-40600
+370 673 72011

Darbo laikas:

I - V 7.30 - 19.30

Rie­ta­ve, Plun­gės g. 31-3, jau be­veik pus­me­tį įsi­kū­ru­si kli­ni­ka „Ave Me­di­ca“ pa­cien­tams tei­kia itin ko­ky­biš­kas pa­slau­gas. Kli­ni­ko­je rie­ta­viš­kiai ga­li ras­ti vi­sus rei­kia­mus aukš­tos kva­li­fi­ka­ci­jos spe­cia­lis­tus, ku­rių skai­čius nuo­lat di­dė­ja. Jū­sų dė­me­siui – ke­le­tas jų.

Ki­ne­zi­te­ra­peu­tas Vy­tau­tas Grom­nic­kas
(dar­bo lai­kas: šeš­ta­die­niais 9.30–13.30 val., nuo ba­lan­džio vi­du­rio nu­ma­to­ma dirb­ti du kar­tus per sa­vai­tę)

Šiuo me­tu V. Grom­nic­kas gy­ve­na Plun­gė­je, ta­čiau ki­lęs iš Kau­no. Jo dar­bo pa­tir­tis – de­šimt me­tų Ku­lau­tu­vos vai­kų li­go­ni­nė­je, pri­va­čiai dir­bo su­au­gu­sių­jų kli­ni­ko­se. 1998 m. LKKA jis įgi­jo Tai­ko­mo­sios kū­no kul­tū­ros ir spor­to ba­ka­lau­ro laips­nį (kva­li­fi­ka­ci­ja – tai­ko­mo­ji fi­zi­nė veik­la). 2001 m. LKKA įgi­jo spor­to ma­gist­ro laips­nį.

Pa­gal skaus­mo ska­lę dan­tų skaus­mas pri­ski­ria­mas vie­nam iš ne­ma­lo­niau­sių po­ty­rių. Ir nors tin­ka­mus dan­tų prie­žiū­ros įpro­čius me­di­kai ska­ti­na prak­ti­kuo­ti jau nuo pir­mų­jų kū­di­kio die­nų, ta­čiau net ir kruopš­čiau­siems šis skaus­mas yra pa­žįs­ta­mas. Su­si­dū­rus su dan­tų skaus­mo pro­ble­ma, jau ne­be­rei­kia nau­do­ti liau­diš­kų bū­dų, to­kių kaip vais­ta­žo­lės ar aro­ma­ti­niai alie­jai. Pa­kan­ka ap­si­lan­ky­ti pas pa­ti­ki­mą odon­to­lo­gą, ku­ris ope­ra­ty­viai su­teiks vi­są bū­ti­niau­sią pa­gal­bą. Rie­ta­vo ir mies­to apy­lin­kių gy­ven­to­jai jau įver­ti­no „Ave Me­di­ca“ kli­ni­kos spe­cia­lis­tus, ku­rie sa­vo ko­man­do­je ne tik tu­ri pa­stip­ri­ni­mą, bet pa­slau­gas teiks ir šeš­ta­die­niais. Su odon­to­lo­gais kvie­čia­me su­si­pa­žin­ti iš ar­čiau.

Pra­ėju­sių me­tų lap­kri­čio pra­džio­je Rie­ta­ve, Plun­gės gat­vė­je, du­ris at­vė­ru­si „Ave Me­di­ca“ kli­ni­ka per kiek dau­giau nei du mė­ne­sius su­kė­lė su­ju­di­mą mies­to me­di­ci­nos sek­to­riu­je. Tuo įsi­ti­ki­nęs jos va­do­vas Grin­vy­das But­ri­mas. Jis sa­ko, kad nau­jos kli­ni­kos at­ėji­mas į Rie­ta­vą ne tik pri­ver­tė pa­si­temp­ti čia vei­ku­sias gy­dy­mo įstai­gas, bet ir per to­kį trum­pą lai­ką spė­jo stip­riai pa­kel­ti svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų ly­gį savivaldybėje.

Už­kre­čia­mų­jų li­gų ir AIDS cen­tro duo­me­ni­mis, kiek­vie­ną sa­vai­tę ser­gan­čių­jų gri­pu ir ūmio­mis vir­šu­ti­nių kvė­pa­vi­mo ta­kų in­fek­ci­jo­mis skai­čius vis au­ga. Me­di­kams di­džiau­sią rū­pes­tį ke­lia ne tik per­mai­nin­gų orų su­klai­din­ti ir ne­tei­sin­gai be­si­ren­gian­tys, bet ir sa­vi­gy­da už­si­i­man­tys as­me­nys. Kas tu­rė­tų la­biau­siai su­si­rū­pin­ti per­ša­li­mo li­gų pre­ven­ci­ja ir ko­kios prie­mo­nės pa­de­da ne­su­sirg­ti, kal­ba­mės su „Ave Me­di­ca“ kli­ni­kos Rie­ta­ve šei­mos gy­dy­to­ja Jur­gi­ta Pu­džiu­ve­lie­ne.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd