SKAMBUČIŲ CENTRO TEL:
+370 604 41 550

Klaipėda

+370 604 41550

Rietavas

8-448-42600
+370 673 72001

Palanga

+370 603 05028

Kretinga

8-445-40600
+370 673 72011

Pra­ėju­sių me­tų lap­kri­čio pra­džio­je Rie­ta­ve, Plun­gės gat­vė­je, du­ris at­vė­ru­si „Ave Me­di­ca“ kli­ni­ka per kiek dau­giau nei du mė­ne­sius su­kė­lė su­ju­di­mą mies­to me­di­ci­nos sek­to­riu­je. Tuo įsi­ti­ki­nęs jos va­do­vas Grin­vy­das But­ri­mas. Jis sa­ko, kad nau­jos kli­ni­kos at­ėji­mas į Rie­ta­vą ne tik pri­ver­tė pa­si­temp­ti čia vei­ku­sias gy­dy­mo įstai­gas, bet ir per to­kį trum­pą lai­ką spė­jo stip­riai pa­kel­ti svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų ly­gį savivaldybėje.

Už­kre­čia­mų­jų li­gų ir AIDS cen­tro duo­me­ni­mis, kiek­vie­ną sa­vai­tę ser­gan­čių­jų gri­pu ir ūmio­mis vir­šu­ti­nių kvė­pa­vi­mo ta­kų in­fek­ci­jo­mis skai­čius vis au­ga. Me­di­kams di­džiau­sią rū­pes­tį ke­lia ne tik per­mai­nin­gų orų su­klai­din­ti ir ne­tei­sin­gai be­si­ren­gian­tys, bet ir sa­vi­gy­da už­si­i­man­tys as­me­nys. Kas tu­rė­tų la­biau­siai su­si­rū­pin­ti per­ša­li­mo li­gų pre­ven­ci­ja ir ko­kios prie­mo­nės pa­de­da ne­su­sirg­ti, kal­ba­mės su „Ave Me­di­ca“ kli­ni­kos Rie­ta­ve šei­mos gy­dy­to­ja Jur­gi­ta Pu­džiu­ve­lie­ne.

Artimiausiomis lapkričio mėnesio dienomis Kretingoje darbą pradės nauja medicinos įstaiga – klinika „Ave Medica“ ir medicininių tyrimų laboratorijos „Antėja“ padalinys. Ir „Ave Medica“ klinikų tinklo direktorius gydytojas onkologas-chemoterapeutas Grinvydas Butrimas, ir Medicinos diagnostikos ir laboratorinių tyrimų asociacijos prezidentė laboratorijos „Antėja“ direktorė medicinai gydytoja Dangira Babenskienė tvirtino, jog ši medicinos įstaiga pasirengusi rūpintis kretingiškių sveikata ir suteikti aukščiausio lygio paslaugas.

Šiuo me­tu Lie­tu­vo­je ne­ty­lant dis­ku­si­joms apie ne­leng­vą gydytojų si­tu­a­ci­ją ir mil­ži­niš­kas ei­les po­li­kli­ni­ko­se, Rie­ta­vas su­lau­kė nau­jo me­di­kų pro­ver­žio. Mies­te svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų pri­ei­na­mu­mas tu­rė­tų tik ge­rė­ti, nes pa­čia­me cen­tre, Plun­gės gat­vė­je, ati­da­ry­ta „Ave Me­di­ca“ kli­ni­ka, ben­dra­dar­biau­jan­ti su „Bal­tic Me­dics“ me­di­ci­ni­nių ty­ri­mų la­bo­ra­to­ri­ja.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd