SKAMBUČIŲ CENTRO TEL:
+370 604 41 550

Klaipėda

+370 604 41550

Rietavas

8-448-42600
+370 673 72001

Palanga

+370 603 05028

Kretinga

8-445-40600
+370 673 72011

Gripas – tai ūminė kvėpavimo takų infekcija, plintanti oro lašeliniu būdu. Skirtingai nuo kitų kvėpavimo takų infekcijų, gripas sukelia ūmią ligą ir yra pavojingas dėl sukeliamų komplikacijų.

Pirmadienį Palangoje veiklą pradeda nauja klinika „Ave Medica“, kurioje dirbs du gydytojai odontologai Lolita Juodakė ir Kęstutis Grabliauskas bei burnos higienistė Skirmantė Pažėrienė, pasirengę įgyti palangiškių pasitikėjimą. Ateityje klinikoje, įsikūrusioje adresu Sodų g. 6-1, dirbs ir daugiau specialistų, galėsiančių padėti gyventojams pagerinti jų sveikatą.

Rie­ta­ve, Plun­gės g. 31-3, jau be­veik pus­me­tį įsi­kū­ru­si kli­ni­ka „Ave Me­di­ca“ pa­cien­tams tei­kia itin ko­ky­biš­kas pa­slau­gas. Kli­ni­ko­je rie­ta­viš­kiai ga­li ras­ti vi­sus rei­kia­mus aukš­tos kva­li­fi­ka­ci­jos spe­cia­lis­tus, ku­rių skai­čius nuo­lat di­dė­ja. Jū­sų dė­me­siui – ke­le­tas jų.

Ki­ne­zi­te­ra­peu­tas Vy­tau­tas Grom­nic­kas
(dar­bo lai­kas: šeš­ta­die­niais 9.30–13.30 val., nuo ba­lan­džio vi­du­rio nu­ma­to­ma dirb­ti du kar­tus per sa­vai­tę)

Šiuo me­tu V. Grom­nic­kas gy­ve­na Plun­gė­je, ta­čiau ki­lęs iš Kau­no. Jo dar­bo pa­tir­tis – de­šimt me­tų Ku­lau­tu­vos vai­kų li­go­ni­nė­je, pri­va­čiai dir­bo su­au­gu­sių­jų kli­ni­ko­se. 1998 m. LKKA jis įgi­jo Tai­ko­mo­sios kū­no kul­tū­ros ir spor­to ba­ka­lau­ro laips­nį (kva­li­fi­ka­ci­ja – tai­ko­mo­ji fi­zi­nė veik­la). 2001 m. LKKA įgi­jo spor­to ma­gist­ro laips­nį.

Pa­gal skaus­mo ska­lę dan­tų skaus­mas pri­ski­ria­mas vie­nam iš ne­ma­lo­niau­sių po­ty­rių. Ir nors tin­ka­mus dan­tų prie­žiū­ros įpro­čius me­di­kai ska­ti­na prak­ti­kuo­ti jau nuo pir­mų­jų kū­di­kio die­nų, ta­čiau net ir kruopš­čiau­siems šis skaus­mas yra pa­žįs­ta­mas. Su­si­dū­rus su dan­tų skaus­mo pro­ble­ma, jau ne­be­rei­kia nau­do­ti liau­diš­kų bū­dų, to­kių kaip vais­ta­žo­lės ar aro­ma­ti­niai alie­jai. Pa­kan­ka ap­si­lan­ky­ti pas pa­ti­ki­mą odon­to­lo­gą, ku­ris ope­ra­ty­viai su­teiks vi­są bū­ti­niau­sią pa­gal­bą. Rie­ta­vo ir mies­to apy­lin­kių gy­ven­to­jai jau įver­ti­no „Ave Me­di­ca“ kli­ni­kos spe­cia­lis­tus, ku­rie sa­vo ko­man­do­je ne tik tu­ri pa­stip­ri­ni­mą, bet pa­slau­gas teiks ir šeš­ta­die­niais. Su odon­to­lo­gais kvie­čia­me su­si­pa­žin­ti iš ar­čiau.

Our website is protected by DMC Firewall!