Rietavas

8-448-42600
+370 673 72001

Palanga

+370 603 05028

Kretinga

8-445-40600
+370 673 72011

Pra­ėju­sių me­tų lap­kri­čio pra­džio­je Rie­ta­ve, Plun­gės gat­vė­je, du­ris at­vė­ru­si „Ave Me­di­ca“ kli­ni­ka per kiek dau­giau nei du mė­ne­sius su­kė­lė su­ju­di­mą mies­to me­di­ci­nos sek­to­riu­je. Tuo įsi­ti­ki­nęs jos va­do­vas Grin­vy­das But­ri­mas. Jis sa­ko, kad nau­jos kli­ni­kos at­ėji­mas į Rie­ta­vą ne tik pri­ver­tė pa­si­temp­ti čia vei­ku­sias gy­dy­mo įstai­gas, bet ir per to­kį trum­pą lai­ką spė­jo stip­riai pa­kel­ti svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų ly­gį savivaldybėje.


„Te­ko gir­dė­ti, jog į Rie­ta­vą at­ėjo­me su tiks­lu nu­kon­ku­ruo­ti čia jau vei­kian­čias gy­dy­mo įstai­gas. Ta­čiau ga­li­ma sa­ky­ti, kad mus čia at­ve­dė as­me­ni­niai mo­ty­vai. Liūd­na bu­vo ste­bė­ti, kaip mū­sų pa­čių ar­ti­mie­ji, gi­mi­nės, drau­gai, gy­ve­nan­tys Rie­ta­ve, va­žiuo­ja į Šiau­lius, Klai­pė­dą ar ki­tus di­džiuo­sius mies­tus vien tam, kad pa­si­da­ry­tų echos­ko­pi­ją ar­ba pa­si­kon­sul­tuo­tų su gy­dy­to­ju spe­cia­lis­tu. Tai­gi, pir­miau­siai no­rė­da­mi iš­tai­sy­ti šią spra­gą ir ry­žo­mės įkel­ti ko­ją į Rie­ta­vą, – sa­ko kli­ni­kų tin­klo „Ave Me­di­ca“ va­do­vas. – Rei­kia pri­pa­žin­ti, jog Rie­ta­vas su ne­di­de­liu skai­čiu­mi gy­ven­to­jų bu­vo ga­na ri­zi­kin­gas spren­di­mas. Daug pa­pras­čiau bū­tų bu­vę įsi­kur­ti kur nors Klai­pė­do­je, kur žmo­nių srau­tas tik­rai di­de­lis ir nė­ra pa­cien­tų trū­ku­mo. Ta­čiau ne­no­rė­jo­me ženg­ti leng­viau­siu ke­liu. Kar­tu su ko­le­go­mis gy­dy­to­jais tu­ri­me tiks­lą – pa­keis­ti ydin­gą mū­sų ša­lies sis­te­mą. Juk re­gio­nuo­se gy­ve­nan­tys žmo­nės mo­ka to­kius pa­čius mo­kes­čius, tad ko­dėl, pri­rei­kus rim­tes­nės me­di­ko pa­gal­bos, jiems ten­ka va­žiuo­ti di­de­lius at­stu­mus, gaiš­ti lai­ką ir leis­ti pi­ni­gus ke­lio­nei. No­rė­jo­me, kad gy­dy­to­jai bū­tų čia pat. Ga­li­ma teig­ti, jog šį tiks­lą pa­sie­kė­me.“

Jau per pir­mą­sias lap­kri­čio sa­vai­tes Rie­ta­ve tik­riau­siai ne­li­ko nė vie­no, ne­ži­nan­čio, kas ta „Ave Me­di­ca“. Pa­sak G. But­ri­mo, prieš ati­da­ry­mą nie­kas ne­si­ti­kė­jo, kad mies­to gy­ven­to­jai taip ak­ty­viai pri­si­ra­šys prie kli­ni­kos. Esą tai liu­di­ja ir aukš­tes­nius gy­ven­to­jų po­rei­kius. „Džiau­gia­mės, kad žmo­nės mu­mis pa­ti­kė­jo. To­dėl sa­vo dar­bais kiek­vie­ną die­ną sten­gia­mės pa­tei­sin­ti lū­kes­čius. Šiuo­lai­ki­nis žmo­gus vis la­biau rū­pi­na­si sa­vo svei­ka­ta. Jis no­ri, kad pa­slau­ga bū­tų su­teik­ta ne tik grei­tai, bet ir ko­ky­biš­kai, pa­si­tel­kiant nau­jau­sius gy­dy­mo me­to­dus. To­dėl mū­sų pa­grin­di­nis tiks­las nuo pat pra­džių bu­vo su­bur­ti kuo di­des­nę pro­fe­sio­na­lių gy­dy­to­jų spe­cia­lis­tų ko­man­dą. Tie­sa, juos pri­sik­vies­ti nė­ra leng­va, ir gal­būt to­dėl il­gą lai­ką mies­te gy­dy­to­jų spe­cia­lis­tų vi­sai ne­bu­vo. Ta­čiau su mū­sų at­ėji­mu ko­le­gos iš ki­tų svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­trų taip pat ėmė plės­ti me­di­ci­nos pa­slau­gų spek­trą. Džiau­gia­mės, kad ge­ras pa­vyz­dys už­kre­čia“, – sakė gydytojas. Vie­na iš nau­jo­vių, ku­rias pir­mo­ji Rie­ta­ve įdie­gė „Ave Me­di­ca“ kli­ni­ka – ga­li­my­bė ne­iš­vyks­tant iš mies­to gau­ti gy­dy­to­jo pro­te­zuo­to­jo pa­slau­gą. Ši pa­slau­ga ypač rei­ka­lin­ga, nes šyp­se­na yra vie­na iš žmo­gaus vi­zi­ti­nių kor­te­lių. To­dėl vi­siš­kas ar da­li­nis dan­tų ne­te­ki­mas yra itin opi pro­ble­ma, ku­rią no­ri­si iš­spręs­ti kuo grei­čiau.

„Tik­rai nė­ra pa­pras­ta į ne­di­de­lį mies­tą pri­kvies­ti aukš­to ly­gio spe­cia­lis­tų. Vi­si ži­no­me da­bar­ti­nę gy­dy­to­jų trū­ku­mo pro­ble­mą Lie­tu­vo­je. Di­de­lė da­lis me­di­kų emig­ra­vo, o li­kę ge­ri spe­cia­lis­tai vos spė­ja suk­tis, dir­ba dvie­juo­se ar tri­juo­se dar­buo­se. To­dėl il­gai kal­ba­mės ir de­ra­mės su vi­sais spe­cia­lis­tais ir la­bai dė­ko­ja­me kiek­vie­nam iš jų, kad pri­si­jun­gė prie „Ave Me­di­ca“ ko­lek­ty­vo. Šiuo me­tu mū­sų kli­ni­ko­je Rie­ta­ve pa­cien­tus kon­sul­tuo­ja kar­dio­lo­gas, pul­mo­no­lo­gas, aku­še­ris gi­ne­ko­lo­gas, neu­ro­lo­gas, reu­ma­to­lo­gas, or­to­pe­das trau­ma­to­lo­gas, chi­rur­gas, der­ma­to­ve­ne­ro­lo­gas. Taip pat kal­ba­mės ir su ki­tų sri­čių spe­cia­lis­tais. At­ei­ty­je tik­rai ga­lė­si­me pri­sta­ty­ti dar gau­ses­nę gy­dy­to­jų spe­cia­lis­tų ko­man­dą. Pra­dė­jo­me nuo pa­čių rei­ka­lin­giau­sių mies­tie­čiams. At­si­žvel­gia­me į mū­sų pa­cien­tų pa­gei­da­vi­mus.“ Anot kli­ni­kų va­do­vo Grin­vy­do But­ri­mo, mies­tie­čiai jau spė­jo įver­tin­ti ir nau­ją­jį „Phi­lips“ echos­ko­pą. Ypač tiks­lus ir pre­ci­ziš­kai dir­ban­tis echos­ko­pas yra tie­siog bū­ti­nas ti­riant vi­daus or­ga­nus, skyd­liau­kės veik­lą, są­na­rius, šir­dį. Taip pat vie­na daž­nes­nių at­lie­ka­mų pro­ce­dū­rų – gi­ne­ko­lo­gi­nių li­gų ty­ri­mai.

„Ge­ra ži­nia prie mū­sų kli­ni­kos pri­si­ra­šiu­siems pa­cien­tams yra ta, kad jau nuo pa­va­sa­rio gau­si­me da­li­nį fi­nan­sa­vi­mą kai ku­rių gy­dy­to­jų spe­cia­lis­tų pa­slau­goms. To­dėl žmo­nės ga­lės kon­sul­tuo­tis ir gy­dy­tis ne­mo­ka­mai ar­ba už ne­di­de­lę prie­mo­ką. Vals­ty­bės fi­nan­sa­vi­mas kiek­vie­nais me­tais di­dė­ja, to­dėl at­ei­ty­je sa­vo pa­cien­tams ga­lė­si­me pa­siū­ly­ti vis dau­giau ne­mo­ka­mų pa­slau­gų, ku­rios tik­rai rei­ka­lin­gos ir bū­ti­nos“, – įsi­ti­ki­nęs G. But­ri­mas.

„Sa­ko­ma, kad svei­ka­ta yra bran­giau­sias tur­tas, bet ją įver­ti­na­me tik ta­da, kai ne­ten­ka­me. To­dėl sa­vo pa­cien­tus vi­sa­da la­bai ak­ty­viai ra­gi­na­me įsi­trauk­ti į pro­fi­lak­ti­nės pa­tik­ros pro­gra­mas. La­bai liūd­na, kad, pa­gal Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos tu­ri­mus duo­me­nis, re­gio­nų gy­dy­mo įstai­gos nuo­lat įtrau­kia­mos į „juo­duo­sius są­ra­šus“ dėl van­giai vyk­do­mų pre­ven­ci­nių pro­gra­mų. Mes sa­vo pa­cien­tus nuo­lat in­for­muo­ja­me apie pa­gal jų am­žiaus gru­pę ir svei­ka­tos būk­lę pri­klau­san­čias ne­mo­ka­mas pre­ven­ci­nes pro­gra­mas. To­dėl la­bai džiau­gia­mės su­lauk­da­mi gy­ven­to­jų pa­dė­kų ir ge­rų žo­džių. Tai ir yra pa­grin­di­nis va­rik­lis ju­dė­ti to­liau“.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd