Rietavas

8-448-42600
+370 673 72001

Palanga

+370 603 05028

Kretinga

8-445-40600
+370 673 72011
Už­kre­čia­mų­jų li­gų ir AIDS cen­tro duo­me­ni­mis, kiek­vie­ną sa­vai­tę ser­gan­čių­jų gri­pu ir ūmio­mis vir­šu­ti­nių kvė­pa­vi­mo ta­kų in­fek­ci­jo­mis skai­čius vis au­ga. Me­di­kams di­džiau­sią rū­pes­tį ke­lia ne tik per­mai­nin­gų orų su­klai­din­ti ir ne­tei­sin­gai be­si­ren­gian­tys, bet ir sa­vi­gy­da už­si­i­man­tys as­me­nys. Kas tu­rė­tų la­biau­siai su­si­rū­pin­ti per­ša­li­mo li­gų pre­ven­ci­ja ir ko­kios prie­mo­nės pa­de­da ne­su­sirg­ti, kal­ba­mės su „Ave Me­di­ca“ kli­ni­kos Rie­ta­ve šei­mos gy­dy­to­ja Jur­gi­ta Pu­džiu­ve­lie­ne.

– Ar Rie­ta­vo gy­ven­to­jai jau skun­džia­si per­ša­li­mo li­go­mis?
– Taip, šiuo me­tų lai­ku vis dau­giau pa­cien­tų krei­pia­si į gy­dy­to­jus, skųs­da­mie­si slo­ga, ko­su­liu, karš­čia­vi­mu, ger­klės skaus­mu. Ne­ra­mi­na, jog tarp šių pa­cien­tų – ne­ma­žai vai­kų.
– Kli­ma­tas šy­la. Ru­duo ir žie­ma jau ne­bė­ra to­kie šal­ti me­tų lai­kai, kaip anks­čiau. Ar tai reiš­kia, kad ir ser­ga­me ma­žiau? O gal prie­šin­gai?
– Prie­šin­gai, ser­gan­čių­jų ne­ma­žė­ja. Kai oro tem­pe­ra­tū­ra vie­ną die­ną nu­krin­ta že­miau nu­lio, o ki­tą – bū­na pliu­si­nė, žmo­gaus or­ga­niz­mas ne­spė­ja pri­si­tai­ky­ti prie nau­jų są­ly­gų, iš­si­de­ri­na ir silps­ta imu­ni­nė sis­te­ma. Esant to­kiai tem­pe­ra­tū­rų kai­tai, daž­nai ne­sio­rien­tuo­ja­me, ko­kius dra­bu­žius rink­tis: pa­mirš­ta­me už­si­dė­ti ke­pu­rę ar už­si­mau­ti pirš­ti­nes, ren­ka­mės plo­nes­nę striu­kę, ba­tus, to­dėl su­šą­la­me, o vai­kus ap­ren­gus šil­čiau, jie per­kais­ta ir su­pra­kai­tuo­ja. Jei orai bū­tų pa­sto­ves­ni, bū­tų pa­pras­čiau pa­si­rink­ti, kaip ap­si­reng­ti, kad ne­su­šal­tu­me ar ne­su­kais­tu­me.
– Kam per­ša­li­mo li­gų rei­kė­tų sau­go­tis la­biau­siai? Ko­kioms am­žiaus ka­te­go­ri­joms ar žmo­nių gru­pėms jos ke­lia di­džiau­sią pa­vo­jų?
– Di­des­nės ri­zi­kos gru­pei pri­ski­ria­mi kū­di­kiai ir ma­ži vai­kai, nėš­čio­sios, ser­gan­tie­ji lė­ti­nė­mis šir­dies, plau­čių, inks­tų li­go­mis, on­ko­lo­gi­nė­mis li­go­mis, vy­res­nio am­žiaus žmo­nės. Taip pat tie, ku­rie skun­džia­si sil­pna imu­ni­ne sis­te­ma. – Ko­kios daž­niau­sios per­ša­li­mo li­gų kom­pli­ka­ci­jos?
– Per­ša­li­mas daug kam at­ro­do ne­rim­tas su­sir­gi­mas. Ta­čiau ne­gy­dant, ne­si­sau­gant ir už­lei­dus li­gą, ga­li iš­si­vys­ty­ti au­sų už­de­gi­mas, si­nu­si­tas, plau­čių už­de­gi­mas ar ki­tos rim­tes­nės li­gos.
– Ka­da jau rei­kia kreip­tis į gy­dy­to­ją?
– Į gy­dy­to­ją reik­tų kreip­tis, kai karš­čia­vi­mas trun­ka ke­lias pa­ras, jei­gu aukš­ta tem­pe­ra­tū­ra ne­nu­krin­ta var­to­jant vais­tus (pa­ra­ce­ta­mo­lį, ibup­ro­fe­ną), at­si­ran­da du­su­lys ar skaus­mas krū­ti­nė­je, au­sų skaus­mas, pū­lin­gas sek­re­tas iš no­sies. Ypač tė­ve­liai tu­rė­tų su­ne­rim­ti, jei­gu vai­kas tam­pa van­gus, mie­guis­tas, ne­ra­mus, at­si­sa­ko ger­ti.
– Žmo­nės mėgs­ta gy­dy­tis pa­tys. Ko­kių daž­niau­sių/keis­čiau­sių per­ša­li­mo li­gų gy­dy­mo­si me­to­dų esa­te gir­dė­ju­si sa­vo prak­ti­ko­je? Ar jie veiks­min­gi?
– Žmo­nės mėgs­ta gy­dy­tis liau­diš­kais me­to­dais: įvai­rių žo­le­lių ar­ba­to­mis, me­du­mi, cit­ri­na, im­bie­ru, čes­na­ku. Vi­sa tai tin­ka. Ta­čiau yra li­go­nių, sku­ban­čių ger­ti an­ti­bio­ti­kus. To da­ry­ti ne­rei­kė­tų, nes an­ti­bio­ti­kai vi­ru­si­nių su­sir­gi­mų (per­ša­li­mo li­gų) ne­vei­kia ir net ga­li pa­blo­gin­ti svei­ka­tos būk­lę, pail­gin­ti svei­ki­mo pro­ce­są. Svar­biau­sia – per­ša­lus re­ko­men­duo­ja­ma pa­si­lik­ti ke­lias die­nas na­muo­se.
DMC Firewall is a Joomla Security extension!