Rietavas

8-448-42600
+370 673 72001

Palanga

+370 603 05028

Kretinga

8-445-40600
+370 673 72011
Šiuo me­tu Lie­tu­vo­je ne­ty­lant dis­ku­si­joms apie ne­leng­vą gydytojų si­tu­a­ci­ją ir mil­ži­niš­kas ei­les po­li­kli­ni­ko­se, Rie­ta­vas su­lau­kė nau­jo me­di­kų pro­ver­žio. Mies­te svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų pri­ei­na­mu­mas tu­rė­tų tik ge­rė­ti, nes pa­čia­me cen­tre, Plun­gės gat­vė­je, ati­da­ry­ta „Ave Me­di­ca“ kli­ni­ka, ben­dra­dar­biau­jan­ti su „Bal­tic Me­dics“ me­di­ci­ni­nių ty­ri­mų la­bo­ra­to­ri­ja.

Kad rie­ta­viš­kiai ne­abe­jin­gi sa­vo svei­ka­tai, liu­di­jo itin gau­sus bū­rys žmo­nių, ku­rie ati­da­ry­mo die­ną net ne­til­po kli­ni­kos pa­tal­po­se. Vie­ni at­ėjo pri­si­re­gist­ruo­ti nau­jo­je kli­ni­ko­je, ap­žiū­rė­ti pa­tal­pas, su­si­pa­žin­ti su gy­dy­to­jais, o ki­ti, ve­da­mi smal­su­mo, do­mė­jo­si, ką nau­jo pa­siū­lys ino­va­ty­vi me­di­ci­nos įstai­ga.
Pir­ma­sis žo­dį ta­rė kli­ni­kos va­do­vas, gy­dy­to­jas on­ko­lo­gas che­mo­te­ra­peu­tas Grin­vy­das But­ri­mas. „Iš di­džiu­lio su­si­rin­ku­sių­jų ra­to ma­to­me, kad Rie­ta­ve esa­me lau­kia­mi. O ir mes pa­tys lau­kė­me, ka­da ga­lė­si­me pri­sis­ta­ty­ti rie­ta­viš­kiams. Šia­me mies­te at­si­ra­do pir­ma­sis ša­lies pro­gre­sas: pir­mo­ji elek­tra, te­leg­ra­fas. Tad ti­ki­mės, kad ir mes šiek tiek pri­si­dė­si­me prie la­bai svar­bių žmo­gui pa­slau­gų už­tik­ri­ni­mo – svei­ka­tos. Mū­sų sie­kis – ko­ky­bė. To­dėl la­bai no­ri­me į Rie­ta­vą at­vež­ti tų spe­cia­lis­tų, ku­rių čia la­biau­siai trū­ko“, – kal­bė­jo kli­ni­kos va­do­vas.

Kar­tu su šia nau­ja kli­ni­ka į Rie­ta­vą at­ėjo ir „Bal­tic Me­dics“ me­di­ci­ni­nių ty­ri­mų la­bo­ra­to­ri­ja. Spe­cia­lis­tų sie­kis – už­tik­ri­ni kuo grei­tes­nius krau­jo, šla­pi­mo, ge­ne­ti­nius, bio­che­mi­nius ir ki­tus ty­ri­mus. Pa­sak „Bal­tic Me­dics“ va­do­vės Sau­lės Bie­liaus­kie­nės, pir­ma­sis mies­te la­bo­ra­to­ri­jų tin­klas jau ap­rė­pia vi­są Lie­tu­vą. O tai lei­džia su­teik­ti mak­si­ma­liai ko­ky­biš­ką ir grei­tą pa­slau­gą. Gy­ven­to­jai kas­dien ga­lės pri­duo­ti bet ko­kius krau­jo ty­ri­mus. „La­bo­ra­to­ri­ja ben­dra­dar­biau­ja su Vo­kie­ti­ja, to­dėl pa­čius su­dė­tin­giau­sius ty­ri­mus bus ga­li­ma iš­siųs­ti už­sie­nio eks­per­tams ir ga­na grei­tai su­lauk­ti at­sa­ky­mų“, – su­si­rin­ku­sie­siems sa­kė S. Bie­liaus­kie­nė. Ati­da­ry­mo šven­tė „Bal­tic Me­dics“ spe­cia­lis­tams bu­vo ypač dar­bin­ga – vi­siems no­rin­tiems ne­mo­ka­mai tik­rin­tas cho­les­te­ro­lio kie­kis krau­jy­je. Net ke­lios de­šim­tys rie­ta­viš­kių su­ži­no­jo jiems rū­pi­mus krau­jo ty­ri­mų re­zul­ta­tus.
Pa­svei­kin­ti nau­jos kli­ni­kos ati­da­ry­mo pro­ga at­ėjo ir Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis. „Rie­ta­vas gar­sė­ja ino­va­ci­jo­mis. Mes ti­ki­mės, kad ir ši kli­ni­ka yra nau­jas eta­pas, nau­jas žings­nis bei ko­ky­bė. Ti­kė­ki­mės, kad vis­kas klos­ty­sis ge­rai, įstai­ga kles­tės ir plė­sis. Jei­gu toks bū­rys žmo­nių su­si­rin­ko, ma­nau, yra po­rei­kis“, – sa­kė me­ras. Kli­ni­kos ko­lek­ty­vui A. Čer­nec­kis lin­kė­jo sėk­mės ir iš­lai­ky­ti aukš­tą ko­ky­bės kar­te­lę – kad žmo­nės gau­tų pa­čias ge­riau­sias pa­slau­gas. O tai, jog nau­ją kli­ni­ką mies­tas pri­ima pa­lan­kiai, liu­di­ja ir me­ro įteik­ta do­va­na – laik­ro­dis, ant ku­rio su­ra­šy­tos vi­sos šio mies­to ino­va­ci­jos.
„Ave Me­di­ca“ kli­ni­ko­je gy­dy­to­jai dirbs su švei­ca­riš­ka odon­to­lo­gi­ne įran­ga, ja­po­niš­ku rent­ge­no apa­ra­tu. Taip pat iš Ja­po­ni­jos gre­tai at­ke­liaus echos­ko­pas, rei­ka­lin­gas kar­dio­lo­gi­nėms, gi­ne­ko­lo­gi­nėms, gast­ro­en­te­ro­lo­gi­nėms li­goms nu­sta­ty­ti bei gy­dy­ti. Nau­jo­jo­je me­di­ci­nos įstai­go­je bus ga­li­ma diag­no­zuo­ti vi­sas aku­še­ri­nes li­gas, tir­ti šir­dį, vi­daus or­ga­nus, skran­dį, są­na­rius. „La­bai džiau­gia­mės, kad ga­li­me Rie­ta­vo gy­ven­to­jams pa­siū­ly­ti da­lį ne­mo­ka­mų pa­slau­gų – šei­mos gy­dy­to­jo bei odon­to­lo­go dar­bo iš­lai­das pa­den­gia Vals­ty­bi­nės li­go­nių ka­sos. Ki­tais me­tais gau­si­me fi­nan­sa­vi­mą ir gy­dy­to­jų spe­cia­lis­tų kon­sul­ta­ci­joms. Pa­grin­di­nis mū­sų kli­ni­kos tiks­las – su­teik­ti ko­ky­biš­kas svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gas, tau­py­ti pa­cien­tų lai­ką, ku­ris lei­džia­mas va­žiuo­jant į Klai­pė­dos, Kau­no ar Vil­niaus gy­dy­mo įstai­gas. O taip pat – ma­žin­ti re­gio­nuo­se ypač jau­čia­mą spe­cia­lis­tų sty­gių. Ne vi­si ga­li kon­sul­ta­ci­jos lauk­ti 3–4 mė­ne­sius. Li­ga ne­lau­kia. To­dėl kvie­čia­me sa­vo

svei­ka­ta pro­fi­lak­tiš­kai rū­pin­tis jau da­bar“, – ati­da­ry­mo me­tu kal­bė­jo G. But­ri­mas.
DMC Firewall is a Joomla Security extension!